Fördelar för gäster, köpare av hotellrum och möten

  • Det blir lättare att identifiera hotell och mötesanläggningar som jobbar bra med säkerhet
  • Kommunkationen med hotel o mötesanläggningar förenklas
  • Gäster som föredrar tryggare hotell får lättare att välja
  • Safehotels tredjepartscertifiering ger ökad trovärdighet
  • Hotellet är förberett än andra hotell om det skulle uppstå någon incident
  • Risken för olyckor minskar
  • Det blir enklare att identifier hotell om mötesanläggningar som sätter säkerhet högt på agendan
  • Safehotels certifiering sänker behovet av egna konsulter som besöker hotel o mötesanläggningar.
comfy-in-hotel